آیا محصولات ازکی ارگانیک هستند؟

در سال‌های اخیر تَبِ ارگانیک و سالم بودن مواد ﻏﺬاﻳﻲ، کشور را ﻓﺮاگرفته، ولی ﻛﻤﺘﺮ محصولی در کشور ﻳﺎﻓﺖ می‌شود که ۱۰۰% ارگانیک باشد. در محصولات کاملاً ارگانیک ﻧﻪ‌ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در تولید آن محصول، کود یا سموم شیمیایی بکار نرفته باشد، بلکه باید در سال‌های گذشته نیز در آن زمین، از مواد شیمیایی استفاده نشده باشد. لذا اگر کسی ادعا کرد محصول او ۱۰۰% ارگانیک است در صورت بررسی صحت و سقم موارد گفته شده می توانید به ادعای ایشان شک کمتری داشته باشید.

ﻣﺎ ﻫﻢ در “زنجیره تامین ازکی” ادعا نمی‌کنیم ﻛﻪ محصولاتی ۱۰۰% ارگانیک را به شما عرضه می‌کنیم، ولی تلاش می‌کنیم تا بهترین‌های این امر را برای سفره‌ی خانواده شما تأمین نماییم.

همچنین ﻣؤﻣﻦ و متشرع بودن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ مواد ﻏﺬاﻳﻲ برای ما در اولیت اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮ اساس آیات قرآن۱، ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻴﺐ و اﺯﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻄ انسان ﻣؤﻣﻦ و متشرع ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. «ﻃﻴﺐ بودن» ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻋﻤﻴﻖ‌ﺗﺮ از حلال بودن اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ فتوای بیشتر ﻣﺮاﺟﻊ، در بازارِ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ “حلال” اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ «ﻃﻴﺐ و اﺯکىٰ» ﻧﻴﺴﺖ.

۱) سوره مبارکه کهف، آیه ۱۹.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *